Kỳ tính thuế không được nhỏ hơn ngày bắt đầu hiệu lực của tờ khai

0
1016

Kỳ tính thuế không được nhỏ hơn ngày bắt đầu hiệu lực của tờ khai

B1: Vào phần tài khoản, đăng ký ngừng tờ khai.

B2: Vào phần đăng ký tờ khai, chọn tờ khai cần đăng ký và kỳ tính thuế thích hợp là được thôi

Bạn nộp cho năm 2017 thì phải điền là 2016

Lý do:

Do NNT chọn kỳ bắt đầu cao hơn kỳ cần nộp (ví dụ: bạn cần nộp tờ khai 01/GTGT tháng 11/2016 nhưng trong “Danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng” bạn đăng ký là kỳ tháng 1/2017).

Do NNT chọn nhầm loại kỳ kê khai (đăng ký nhầm khai tháng thành khai quý hoặc ngược lại).